There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że w karcie oceny kryteriów punktowych, stanowiących Załącznik nr 11 do Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach V naboru, nastąpiła oczywista omyłka pisarska w opisie sposobu oceny kryterium nr 7. Prawidłowy zapis brzmieć powinien: „Za każde 5% zwiększonego wkładu Wnioskodawca otrzyma 1 punkt. Maksymalnie Wnioskodawca może otrzymać 3 punkty.” Pozostałe zapisy dotyczące kryterium pozostają bez zmian, a wspomniana omyłka nie ma wpływu na sposób oceny i przyznawanie punktów przez Komisję Oceniającą.

Share