Miejscowość: Starachowice
There is no translation available.

Główne działania Agencji Rozwoju Regionalnego skupione są na wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenia im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do spełniania standardów istniejących w Unii Europejskiej. Działania te są w szczególności realizowane poprzez świadczenie usług doradczych, proinnowacyjnych, projektowych. Fundacja świadczy specjalistyczne doradztwo w następujących dziedzinach: analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena i ulepszanie systemów kosztów, pomoc w zarzadzaniu płynnością, określenie zdolności kredytowej i inwestycyjnej, analiza i przygotowanie planów marketingowych, planowanie i zarzadzanie: zasobami ludzkimi, finansami, zarządzanie strategiczne, poprawa jakości oraz diagnoza potrzeb technologicznych, audyt technologiczny. ARR, jako IOB ma na celu pomoc przedsiębiorcom, przede wszystkim związaną z ich tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem. Posiada System Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Share