Ogłoszenie o VI naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania na zakup usługi doradczej w I, II, III, IV i V naborze w ramach projektu i/lub nie będą wykonawcami usług doradczych w ramach niniejszego naboru. Firmy na dzień rozpoczęcia naboru muszą posiadać minimum od 3 miesięcy siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego.

Na co i ile?

MŚP zobowiązane jest w pierwszej kolejności do wyboru rodzaju i minimalnego zakresu planowanej do realizacji usługi doradczej spośród usług wskazanych przez Operatora Systemu Popytowego w Załączniku nr 1 Przykładowy zakres usług. W przypadku zaplanowania do realizacji usługi doradczej nieuwzględnionej w ww. katalogu, MŚP będzie zobowiązany przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego, do przesłania drogą elektroniczną, na adres , informacji dotyczącej nazwy, rodzaju (standardowa/ specjalistyczna) i zakresu usługi oraz krótkiego uzasadnienia potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora.

Usługi standardowe

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO

Wartość vouchera do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 4 miesięce

Maksymalny poziom dofinansowania - 75 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • plan transfromacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • audyt energetyczny
  • badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych

Wartość vouchera do 70 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Maksymalny poziom dofinansowania - 85 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- drogą elektroniczną, pisząc na adres

- telefonicznie

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 36 58 107

tel. 41 36 58 108

tel. 41 36 58 110

tel. 41 36 58 141

tel. 41 36 58 197

 

Termin składania aplikacji: od 27 października 2022 r. do 28 grudnia 2022 r. do godziny 15:00

Alokacja na VI nabór: 3 000 000,00 zł

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronach  internetowych: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Udostępnij
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"