Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu z regionu świętokrzyskiego uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Krakowie i Niepołomicach, zorganizowanej przez Departament Inwestycji i Rozwoju UMWŚ w ramach realizowanego projektu systemowego.

Spotkanie wyjazdowe miało na celu stworzenie jak najlepszych warunków i przestrzeni sprzyjającej integracji i współpracy środowiska okołobiznesowego w regionie świętokrzyskim. Podczas pierwszego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili Klaster LifeScience Kraków, który od 2016 r. posiada status Krajowego Klastra Kluczowego i utrzymuje się w gronie 15-tu elitarnych klastrów strategicznych, które mają duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym. Klaster LifeScience Kraków obejmuje ponad 70 podmiotów prywatnych i publicznych rekrutujących się zarówno z sektora rządowego jak i  sektora biotechnologii i nauk przyrodniczych, uniwersytetów i instytutów badawczych, szpitali i innych usług opieki zdrowotnej oraz organizacji wspierających biznes. W jaki sposób instytucje te optymalnie współpracują i efektywnie wykorzystują swój potencjał dla wspólnego dobra regionu, można się było przekonać podczas prezentacji przedstawicieli Klastra LifeScience, Krakowskiego Parku Technologicznego i Jagiellońskiego Centrum Innowacji, przygotowanych na potrzeby spotkania.

Ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Krakowskiego Parku Technologicznego sąsiaduje Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, które było kolejnym punktem wizyty. To pierwsze w Polsce i dotychczas jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej laboratorium oferujące możliwość wykonywania badań z użyciem promieniowania synchrotronowego. Podstawowym celem działania ośrodka jest projektowanie, tworzenie i udostępnianie infrastruktury badawczej krajowemu i zagranicznemu środowisku naukowemu. Pozyskane wyniki lezą u podstaw nowych odkryć w wielu dziedzinach nauki. Eksperymenty prowadzone na synchrotronach dały przyczynek do poznania struktur wielu nowych materiałów, otwierając drogę do ich zastosowań przemysłowych i konsumenckich. Zespół Centrum, któremu przewodzi dr hab. Jakub Szlachetko, liczy ponad 100 osób a jego rdzeniem jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i inżynieryjna, złożona z absolwentów najlepszych polskich uczelni. Pracownicy SOLARIS prowadzą wielopłaszczyznową współpracę z wieloma podmiotami zarówno na szczeblu krajowym jak i zagranicznym i podkreślają, że właśnie taka wymiana wiedzy i doświadczeń, tworzenie konsorcjów i włączanie do pracy najlepszych specjalistów w kraju, leżą u podstaw prowadzenia nauki na najwyższym poziomie i realizacji projektów z sukcesem.

Uczestnicy spotkania, w drugim dniu pobytu, wzięli również udział w szkoleniu z zakresu współpracy instytucjonalnej dla przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, przeprowadzonym przez p. Monikę Machowską i p. Ludmiłę Frydrych, ekspertki Krakowskiego Parku Technologicznego. Szkolenie miało na celu zapoznanie środowiska okołobiznesowego  w regionie świętokrzyskim z formami współdziałania na rzecz ekosystemu wsparcia gospodarki. Prowadzące zaprezentowały mechanizmy wsparcia dla Ośrodków Innowacji, przykłady korzyści z sieci współpracy, propozycje kierunków rozwoju oraz różne modele kooperacji środowiska okołobiznesowego, które mogą stanowić podstawy do realizacji wspólnych projektów i działań na rzecz gospodarki regionu.

Aktywny udział uczestników w dyskusjach, podczas wszystkich spotkań świadczy o tym, że środowisko okołobiznesowe dostrzega potrzebę większej współpracy instytucji różnego szczebla w regionie. Tempo zmian zachodzących w otaczającej rzeczywistości oraz rosnące oczekiwania związane z różnymi aspektami życia sprawiają, że sprostanie im jest coraz częściej możliwe tylko dzięki współpracy różnych podmiotów zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Jednostki nie mają możliwości stworzenia tak szerokich, adekwatnych i nowatorskich rozwiązań, jakie mogą wypracować przez współpracę w sieci. Organizowane w ten sposób spotkania i warsztaty sieciujące pozwalają rozwinąć i wzmocnić kontakty na poziomie instytucjonalnym i personalnym, zbudować sieć powiązań i zaufania między nimi, co z kolei przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego i procentuje realizacją nowych, wspólnych już przedsięwzięć.

 

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś uchwałę w sprawie aktualizacji List rankingowych najwyżej ocenionych Formularzy Zgłoszeniowych w ramach VII naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zał. nr 1 Lista rankingowa - usługi standardowe

Zał. nr 2 Lista rankingowa - usługi specjalistyczne

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 7257/23 z dnia 14 czerwca br. zatwierdził listy rankingowe rekomendowanych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach VII naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Poniżej listy rankingowe najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych.

Zał. nr 1 - Lista rankingowa - usługi specjalistyczne

Zał. nr 2 - Lista rankingowa - usługi standardowe

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 z zakresu projektów energetycznych oraz badawczo-rozwojowych. Odbędzie się ono 16 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w auli 1.17 budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy Politechniki Świętokrzyskiej oraz Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące wsparcia na działalność B+R i projektów z zakresu efektywności energetycznej, zaplanowano także prezentację potencjału badawczego Politechniki Świętokrzyskiej. Spotkanie umożliwi zapoznanie się z praktycznymi możliwościami poszczególnych laboratoriów Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego – CENWIS. Będzie to znakomita okazja do nawiązania współpracy z Politechniką Świętokrzyską, co pozwoli na zwiększenie zdolności badawczych i możliwości sięgania po środki z programu regionalnego FEŚ 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w auli 1.17 budynku B Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Wstęp wolny, konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie udziału w spotkaniu do 12 czerwca 2023 r. na adres e-mail  oraz  lub telefonicznie pod numerami  41 395 14 91 i 41 395 12 70.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach VII naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 60 Formularzy zgłoszeniowych, z czego 48 przeszło pozytywnie ocenę kryteriów dostępu i zostały skierowane do oceny kryteriów punktowych. 12 Formularzy zgłoszeniowych nie spełniło kryteriów dostępu, w związku z czym zostały odrzucone.

Działając na podstawie § 9 pkt. 8) Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Operator Systemu Popytowego informuje, iż termin oceny kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych złożonych w VII naborze zostaje wydłużony do 24 maja br.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o VII naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” złożonych zostało łącznie 60 Formularzy zgłoszeniowych, w tym 42 na usługi specjalistyczne i 18 na usługi standardowe. Całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania to ponad 3 mln zł. Formularze zgłoszeniowe na pierwszym etapie oceny zostaną zweryfikowane pod względem spełniania kryteriów dostępu.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie będą wykonawcami usług doradczych w ramach niniejszego naboru. Firmy na dzień rozpoczęcia naboru muszą posiadać minimum od 3 miesięcy siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego. W naborze przewidziano preferencje punktowe dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie otrzymali dofinansowania w ramach projektu.

Na co i ile?

MŚP zobowiązane jest w pierwszej kolejności do wyboru rodzaju i minimalnego zakresu planowanej do realizacji usługi doradczej spośród usług wskazanych przez Operatora Systemu Popytowego w Załączniku nr 1 Przykładowy zakres usług. W przypadku zaplanowania do realizacji usługi doradczej nieuwzględnionej w ww. katalogu, MŚP będzie zobowiązany przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego, do przesłania drogą elektroniczną, na adres , informacji dotyczącej nazwy, rodzaju (standardowa/ specjalistyczna)
i zakresu usługi oraz krótkiego uzasadnienia potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora. W naborze przewidziano preferencje punktowe w przypadku wyboru do realizacji usługi doradczej w postaci audytu energetycznego.

Usługi standardowe:

Przykładowe usługi:

 • opracowanie strategii marketingowej
 • opracowanie biznesplanu
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO
 • Wartość vouchera do 20 tys. zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania - 75 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)
  Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne:

Przykładowe usługi:

 • audyt energetyczny
 • plan transfromacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0
 • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych
 • Wartość vouchera do 70 tys. zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania - 85 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (Usługobiorcę), nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- drogą elektroniczną, pisząc na adres

- telefonicznie

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 395 12 70

tel. 41 395 12 72

tel. 41 395 12 73

tel. 41 395 12 75

tel. 41 395 14 56

tel. 41 395 14 57

tel. 41 395 14 91

 

Termin składania aplikacji: od 30 marca 2023 r. do 5 maja 2023 r. do godziny 15:00

Operator Systemu Popytowego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru po wpłynięciu Formularzy zgłoszeniowych na kwotę przewyższającą 150% dostępnej alokacji.

Alokacja na VII nabór: 2 000 000,00 zł

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB
w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 6684/23 z dnia 1 marca br. zatwierdził listy rankingowe rekomendowanych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach VI naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Poniżej listy rankingowe najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych.

Zał. nr 1 - Lista rankingowa - usługi specjalistyczne

Zał. nr 2 - Lista rankingowa - usługi standardowe

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które zostały złożone w ramach VI naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 87 Formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,7 mln zł, z czego 66 Formularzy przeszło pozytywnie ocenę kryteriów dostępu i zostało skierowanych do oceny kryteriów punktowych. 21 Formularzy odrzucono z uwagi na niespełnienie kryteriów dostępu.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"