Katalog usługodawców - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Katalog usługodawców

Miejscowość: Sandomierz

Celem Ośrodka jest wspieranie przedsiębiorczości i aktywności społecznej na terenie południowo-wschodniej Polski, w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego.  Ośrodek świadczy usługi doradcze, informacyjne i finansowe skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta jest kompleksowa, co pozwala na obsługę klienta od pomysłu na działalność, poprzez szkolenie i doradztwo, podnoszące umiejętności biznesowe, do finansowania działalności w postaci pożyczek i dotacji.

Miejscowość: Kielce

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją otoczenia biznesu działającą w województwie świętokrzyskim od 1990 roku. SIPH posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i na rzecz przedsiębiorców. Działalność Izby ukierunkowana jest na wspieranie przedsiębiorczości i procesów biznesowych. Zakres usług świadczonych przez Izbę jest ściśle związany z projektami współfinansowanymi ze środków publicznych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców i ich strategii rozwojowych. Tematyka usług związana jest z optymalizacją procesów produkcyjnych i organizacyjnych, profesjonalizacją i jakością zarzadzania, opracowaniem strategii biznesowych, a także oceną innowacyjności rozwiązań technologicznych, marketingowych i procesowych, budowaniem trwałych relacji w zakresie transferu wiedzy na linii nauka-biznes oraz strategiami komercjalizacji badań naukowych i ochrony własności intelektualnej. Świadczone przez SIPH usługi mają proinnowacyjny charakter i kompleksowo wspierają firmy w budowaniu konkurencyjnych przewag, unowocześnianiu procesów technologiczno-organizacyjnych.   Izba zapewnia jakość i stały monitoring świadczonych usług, zgodnie z normą Systemu Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zostało powołane 21 czerwca 2001 r. przez osoby dostrzegające potrzebę istnienia takiego podmiotu w regionie, jednocześnie już mające doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych takich jak: PHARE, US AID, Know How Fund, Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Priorytetowymi działaniami Stowarzyszenia są: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości oraz działanie na rzecz ekonomii społecznej. Posiada doświadczenie w realizacji usług doradczych na rzecz MŚP.

Miejscowość: Piekoszów

Izba spełnia wiele funkcji usługowych, wypełniając lukę pomiędzy mechanizmem rynkowym a działalnością administracji publicznej, wspomagając czynnie działania rozwojowe i innowacyjne świętokrzyskiego sektora MŚP. Izba działa w regionie na rzecz podmiotów świętokrzyskich, tworząc jeden z elementów sieciowej infrastruktury instytucjonalnej, która pozwala MŚP na akcelerowanie i realizację określonych strategii, a także dynamizowanie procesów rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji.  Głównym obszarem aktywności Izby jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskim MŚP w systemie popytowym. Posiada System Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce

Do podstawowych celów i zadań Izby należy w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo – kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skali i zakresu świadczonych przez nie usług. 

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"