Katalog usługodawców - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Katalog usługodawców

Miejscowość: Końskie

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową założoną w 1995 roku. Misja organizacji realizowana jest poprzez wielokierunkowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i sektora MŚP, organizowanie szkoleń, warsztatów, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do adekwatnych do ich potrzeb form finansowania, kompleksową obsługę projektów, współpracę z instytucjami. KSWP realizuje szereg usług, min. doradczych podstawowych, specjalistycznych, proinnowacyjnych oraz w zakresie problemów związanych ze skutkami epidemii COVID-19.

Miejscowość: Starachowice

Główne działania Agencji Rozwoju Regionalnego skupione są na wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenia im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do spełniania standardów istniejących w Unii Europejskiej. Działania te są w szczególności realizowane poprzez świadczenie usług doradczych, proinnowacyjnych, projektowych. Fundacja świadczy specjalistyczne doradztwo w następujących dziedzinach: analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena i ulepszanie systemów kosztów, pomoc w zarzadzaniu płynnością, określenie zdolności kredytowej i inwestycyjnej, analiza i przygotowanie planów marketingowych, planowanie i zarzadzanie: zasobami ludzkimi, finansami, zarządzanie strategiczne, poprawa jakości oraz diagnoza potrzeb technologicznych, audyt technologiczny. ARR, jako IOB ma na celu pomoc przedsiębiorcom, przede wszystkim związaną z ich tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem. Posiada System Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce

Misją Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju regionu poprzez transfer osiągnięć naukowo - badawczych do gospodarki oraz realizację różnorodnych form wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorstw. Od początku istnienia, tj. od 2002 r. Spółka inicjuje i realizuje z sukcesem wiele projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych w obszarze nowych technologii, wsparcia przedsiębiorczości i transferu wiedzy.

Misja ŚCITT realizowana jest poprzez konkretne działania tj.: pozyskanie dla przedsiębiorstw i instytucji działających na rzecz rozwoju regionu środkow finansowych na działania rozwojowe w wysokości 500 mln. zł, przeprowadzono ponad 200 audytów technologicznych, zrealiozowano 50 transferów wiedzy i technologii, opracowano 60 analiz eko-energetycznych związanych z wykorzystaniem OZE i EWE dla JST; opracowano 43 analizy związane z wykorzystaniem OZE i EWE w przedsiębiorstwach.

Miejscowość: Sandomierz

Celem Ośrodka jest wspieranie przedsiębiorczości i aktywności społecznej na terenie południowo-wschodniej Polski, w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego.  Ośrodek świadczy usługi doradcze, informacyjne i finansowe skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta jest kompleksowa, co pozwala na obsługę klienta od pomysłu na działalność, poprzez szkolenie i doradztwo, podnoszące umiejętności biznesowe, do finansowania działalności w postaci pożyczek i dotacji.

Miejscowość: Kielce

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją otoczenia biznesu działającą w województwie świętokrzyskim od 1990 roku. SIPH posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i na rzecz przedsiębiorców. Działalność Izby ukierunkowana jest na wspieranie przedsiębiorczości i procesów biznesowych. Zakres usług świadczonych przez Izbę jest ściśle związany z projektami współfinansowanymi ze środków publicznych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców i ich strategii rozwojowych. Tematyka usług związana jest z optymalizacją procesów produkcyjnych i organizacyjnych, profesjonalizacją i jakością zarzadzania, opracowaniem strategii biznesowych, a także oceną innowacyjności rozwiązań technologicznych, marketingowych i procesowych, budowaniem trwałych relacji w zakresie transferu wiedzy na linii nauka-biznes oraz strategiami komercjalizacji badań naukowych i ochrony własności intelektualnej. Świadczone przez SIPH usługi mają proinnowacyjny charakter i kompleksowo wspierają firmy w budowaniu konkurencyjnych przewag, unowocześnianiu procesów technologiczno-organizacyjnych.   Izba zapewnia jakość i stały monitoring świadczonych usług, zgodnie z normą Systemu Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zostało powołane 21 czerwca 2001 r. przez osoby dostrzegające potrzebę istnienia takiego podmiotu w regionie, jednocześnie już mające doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych takich jak: PHARE, US AID, Know How Fund, Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Priorytetowymi działaniami Stowarzyszenia są: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości oraz działanie na rzecz ekonomii społecznej. Posiada doświadczenie w realizacji usług doradczych na rzecz MŚP.

Miejscowość: Piekoszów

Izba spełnia wiele funkcji usługowych, wypełniając lukę pomiędzy mechanizmem rynkowym a działalnością administracji publicznej, wspomagając czynnie działania rozwojowe i innowacyjne świętokrzyskiego sektora MŚP. Izba działa w regionie na rzecz podmiotów świętokrzyskich, tworząc jeden z elementów sieciowej infrastruktury instytucjonalnej, która pozwala MŚP na akcelerowanie i realizację określonych strategii, a także dynamizowanie procesów rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji.  Głównym obszarem aktywności Izby jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskim MŚP w systemie popytowym. Posiada System Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce

Do podstawowych celów i zadań Izby należy w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo – kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skali i zakresu świadczonych przez nie usług. 

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"