Opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności projektów - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME Opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności projektów
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_DESCRIPTION

Wykonujemy opracowania biznes planów i studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno pod kątem projektu finansowanego ze środków dotacyjnych (unijnych i innych) jak
i finansowania własnego (ocena stopy zwrotu z inwestycji). W ramach usługi wykonujemy: • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ocena możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej i innych,

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania,

 • Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji,

 • Kontrola merytoryczna przy kompletowaniu dokumentacji,

 • Reprezentacja klienta przed instytucjami przyznającymi dofinansowanie,

 • Sporządzenie wniosków kredytowych/pożyczkowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących,

 • Przygotowanie wniosku o płatność końcową,

 • Ocena opłacalności finansowej inwestycji


Posiadamy wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem opracowywaniu biznes planów i studiów wykonalności.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_FROM 3500 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_TO 20000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_SERVICE COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_3
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_FROM 1 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_TO 3 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME_IOB Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat sandomierski (powiat)
Gmina Sandomierz (gmina miejska)
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_CITY Sandomierz
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_STREET Poniatowskiego Józefa
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NUMBER 2
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_INFORMATION

Ośrodek wspiera przedsiębiorczość i aktywność społeczną  na terenie południowo wschodniej Polski w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego. Swój cel Fundacja realizuje w następujących działach programowych, prowadzonych w ramach statutowej działalności Ośrodka: 1. Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach działu opracowywane i wdrażane są projekty wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz promujące rozwój przedsiębiorczości w środowiskach osób bezrobotnych, młodzieży szkół średnich i mieszkańców obszarów wiejskich południowo - wschodniej Polski.

 2. Fundusz Pożyczkowy – utworzony przez Ośrodek w celu wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw i małych firm oraz osób uruchamiających działalność gospodarczą, które bez historii kredytowej i majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, mają największe problemy z dostępem do zewnętrznego finansowania.

 3. Rozwój Lokalny - dział skupiony na rozwijaniu małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych, m.in. w korzystaniu z dostępnych środków publicznych. Dział dedykowany samorządom i wspólnotom lokalnym, skupiony na rozwoju małych organizacji pozarządowych i współpracy z samorządami w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych.


Działania Ośrodka adresowane są przede wszystkim do: • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji,

 • małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

 • samorządów lokalnych,


Wyróżnienia i certyfikaty: • Ośrodek jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek jest operatorem wsparcia i pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą usługi szkoleniowej – projekt „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Ponadto jest wpisany w BUR jako instytucja szkoleniowa.

 • Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach.

 • Ośrodek posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).

 • W roku 2016 Ośrodek został uhonorowany prestiżowym Świętokrzyskim Certyfikatem Rzetelni dla Biznesu.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_IMPACT

Usługa wykonania biznes planu i / lub studium wykonalności projektu służy bezpośrednio celom rozwojowym przedsiębiorstwa (pozyskanie dotacji, kredytu). Dokumentacja wytworzona w ramach usługi ma zastosowanie do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez co rozwija potencjał danej firmy i przyczynia się do rozwoju sektora MŚP.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_EMAIL
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"