News - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

News

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 6684/23 z dnia 1 marca br. zatwierdził listy rankingowe rekomendowanych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach VI naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Poniżej listy rankingowe najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych.

Zał. nr 1 - Lista rankingowa - usługi specjalistyczne

Zał. nr 2 - Lista rankingowa - usługi standardowe

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które zostały złożone w ramach VI naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 87 Formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,7 mln zł, z czego 66 Formularzy przeszło pozytywnie ocenę kryteriów dostępu i zostało skierowanych do oceny kryteriów punktowych. 21 Formularzy odrzucono z uwagi na niespełnienie kryteriów dostępu.

There is no translation available.

Działając na podstawie § 9 pkt. 8) Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Operator Systemu Popytowego informuje, iż termin oceny kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych złożonych w VI naborze zostaje wydłużony do 1 lutego br.

There is no translation available.

Przedsiębiorcy, którzy przesyłają do Operatora Systemu Popytowego zapytanie ofertowe/link do zapytania ofertowego w celu opublikowania na platformie internetowej projektu www.vouchery.spinno.pl, powinni do wiadomości dołączyć podpisany załącznik Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dokument podpisuje osoba, której dane zostały wskazane w zapytaniu ofertowym jako dane osoby do kontaktu. Wzór załącznika zamieszczony został w zakładce Dokumenty do pobrania, VI nabór.

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że w zakładce Zapytania ofertowe w trakcie trwania VI naboru na bieżąco zamieszczane będą przesłane przez przedsiębiorców zapytania ofertowe na wybór Usługodawców, którzy świadczyć będą dla nich usługi doradcze. Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do śledzenia informacji pojawiających się we wspomnianej zakładce i do udziału w postępowaniach poprzez składanie ofert cenowych.  

There is no translation available.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania na zakup usługi doradczej w I, II, III, IV i V naborze w ramach projektu i/lub nie będą wykonawcami usług doradczych w ramach niniejszego naboru. Firmy na dzień rozpoczęcia naboru muszą posiadać minimum od 3 miesięcy siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego.

Na co i ile?

MŚP zobowiązane jest w pierwszej kolejności do wyboru rodzaju i minimalnego zakresu planowanej do realizacji usługi doradczej spośród usług wskazanych przez Operatora Systemu Popytowego w Załączniku nr 1 Przykładowy zakres usług. W przypadku zaplanowania do realizacji usługi doradczej nieuwzględnionej w ww. katalogu, MŚP będzie zobowiązany przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego, do przesłania drogą elektroniczną, na adres , informacji dotyczącej nazwy, rodzaju (standardowa/ specjalistyczna) i zakresu usługi oraz krótkiego uzasadnienia potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora.

Usługi standardowe

Przykładowe usługi:

  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO

Wartość vouchera do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 4 miesięce

Maksymalny poziom dofinansowania - 75 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

  • plan transfromacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • audyt energetyczny
  • badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych

Wartość vouchera do 70 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Maksymalny poziom dofinansowania - 85 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- drogą elektroniczną, pisząc na adres

- telefonicznie

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 36 58 107

tel. 41 36 58 108

tel. 41 36 58 110

tel. 41 36 58 141

tel. 41 36 58 197

 

Termin składania aplikacji: od 27 października 2022 r. do 28 grudnia 2022 r. do godziny 15:00

Alokacja na VI nabór: 3 000 000,00 zł

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronach  internetowych: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

There is no translation available.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje Forum Przedsiębiorczości podczas którego zaprezentowane zostaną planowane działania dla MŚP dofinansowane z Funduszy Europejskich 2021-2027. Ważnym elementem konferencji będzie również pokazanie sukcesów firm, które zrealizowały swoje projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich. Wydarzenie odbędzie w formule online i jest całkowicie bezpłatne. Nie wymagana jest rejestracja a samo wydarzenie odbędzie się 25 października. Poniżej link do organizatora:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/forum-przedsiebiorczosci-parp

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś uchwałę w sprawie aktualizacji Listy rankingowej najwyżej ocenionych Formularzy Zgłoszeniowych w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaktualizowana lista rankingowa

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 5858/22 z dnia 14 września br. zatwierdził listę rankingową rekomendowanych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Poniżej lista rankingowa najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych.

Lista rankingowa

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że z uwagi na złożoność Formularzy zgłoszeniowych, które przeszły pozytywnie weryfikację kryteriów dostępu w ramach V naboru na udzielenie voucherów dla MŚP, na podstawie § 9 Regulaminu termin zakończenia oceny kryteriów punktowych został ponownie przedłużony. Ocena ww. kryteriów zostaje wydłużona do dnia 14 września br.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"