Katalog usługodawców - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Katalog usługodawców

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Centrum posiada doświadczenie w zakresie realizacji usług skierowanych do sektora MŚP. Specjalizuje się w dostarczaniu usług doradczych w procesach restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz szeroko rozumianego doradztwa biznesowego. W grudniu 2022 r. Spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie środowiskowych standardów jakości działania dla ośrodka szkoleniowo-doradczego, przyznany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Centrum posiada również certyfikat: Znak jakości małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych Nr 375/2020 jako instytucji szkoleniowej oraz jest podmiotem zarejestrowanym i świadczącym usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Miejscowość: Elbląg
There is no translation available.

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako fundacja w kwietniu 2007 r. Z chwilą rozpoczęcia działalności największą uwagę przykłada do osiągnięcia jak najwyższej jakości oferowanych usług. Głównym atutem MIO jest ambitny zespół oraz szerokie grono ekspertów z zakresu administracji publicznej i biznesu. Działania MIO skupiają się na promocji innowacyjnych rozwiązań związanych z OUTSOURCINGIEM w sektorze prywatnym, usługi realizowane są na poziomie eksperckim i uzyskują każdorazowo oczekiwane efekty. Instytut stale współpracuje z firmami z sektora MŚP. Podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów jest utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Stowarzyszenie Progressio jest aktywnym podmiotem sektora NGO i IOB, jego głównym obszarem działania jest województwo świętokrzyskie i region Polski Wschodniej. Celem stowarzyszenia jest wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego, zwłaszcza w zakresie wsparcia ich rozwoju technologicznego i technicznego, optymalizacji procesów produkcji i zarządczych. Stowarzyszenie posiada doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i na rzecz rozwoju, wspierania postaw innowacyjnych, doradztwa, konstruowania i wdrażania projektów współfinansowanych z UE.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

ŚZPP Lewiatan prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Oferuje przedsiębiorcom usługi rozwojowe i doradcze w szerokim zakresie: od wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, poprzez dedykowane usługi doradcze oraz wszelkiego rodzaju wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na branżę. Instytucja aktywnie włącza się w życie Konfederacji Lewiatan, skutecznie działa wspólnie z Konfederacją i 21 pozostałymi związkami regionalnymi Lewiatana dla poprawy sytuacji pracodawców i uzyskuje wpływ na procesy gospodarcze zachodzące w kraju oraz Europie. ŚZPP Lewiatan jest podmiotem posiadającym zespół pracowników etatowych oraz ekspertów doświadczonych w realizacji usług doradczych dla mikro, małych, średnich, jak i dużych podmiotów działających na terenie regionu i kraju.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej i innych krajów, zwłaszcza w zakresie wsparcia ich rozwoju technologicznego i technicznego, optymalizacji procesów produkcji i zarządczych. Najmocniejszą stroną Fundacji jest zespół ekspertów, doświadczonych w realizacji usług doradczych, w tym: finansowych, inwestycyjnych, analitycznych, restrukturyzacyjnych, prawnych. Zespół Fundacji tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, w tym z tytułami doktora nauk ekonomicznych i humanistycznych. Ponadto, doświadczenie zespołu jak też zakres tematyczny działalności ekspertów wypełnia tematy związane z reorganizacją firm i produkcji, restrukturyzacją kosztów, optymalizacją procesów zarządczych, wsparciem eksportu czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Miejscowość: Białystok
There is no translation available.

Misją Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii S.A., funkcjonującego jako IOB, jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji i realizację usług doradczych w różnych obszarach biznesowych. Działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. PIITT S.A. skupia wielu ekspertów z różnych obszarów biznesowych, dzięki czemu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk biznesowych działających w środowisku gospodarki opartej na wiedzy.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach współpracuje z podmiotami gospodarczymi w regionie w obszarach spójnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami oraz Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. UJK jest jedyną uczelnią uniwersytecką w regionie i od 1969 roku stwarza możliwości harmonijnego rozwoju różnorodnych dyscyplin naukowych, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie. W latach 2012-2019 podpisana ilość umów na realizację doradztwa i prac B+R dla podmiotów zewnętrznych wynosi 152 sztuki, na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł.

 
Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią nowoczesną, która dysponuje ponad 70 laboratoriami wyposażonymi w wysokiej jakości aparaturę badawczą oraz ponad 300 ekspertami z wielu dziedzin, co umożliwia świadczenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług dla przemysłu. Ponadto Politechnika Świętokrzyska współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. Staropolską Izbą Przemysłowo–Handlową, Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Na Politechnice działa Ośrodek Transferu Technologii jako punkt kontaktowy dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tematyki i formy współpracy. Zadaniem Ośrodka jest udostępnienie przedsiębiorcom potencjału naukowo - badawczego i infrastruktury PŚ. Ośrodek pośredniczy w realizacji prac doradczych, usługowych, konsultacji technologicznych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"