O projekcie - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

 

Tytuł projektu: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1

Operator Systemu Popytowego: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Inwestycji i Rozwoju odpowiadający za nabór MŚP aplikujących o wsparcie w formie vouchera na realizację usługi doradczej przez IOB i uczelnie wyższe

Kwota dofinansowania – 31 367 300,00 zł

 

Okres realizacji: październik 2018 – listopad 2023

 

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez IOB.

Opis projektu:

Projekt jest wynikiem inicjatywy Catching up regions realizowanej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, której jednym z działań było przeprowadzenie przez Ekspertów Banku Światowego badania potrzeb świętokrzyskich przedsiębiorców, które zapewnią im wzrost konkurencyjności. Analiza MŚP jasno wykazała, iż usługi konsultingowe/doradcze wspomagające rozwój MŚP powinny być sprofilowane pod względem branży oraz cech przedsiębiorstwa, a efektywna usługa, to usługa dopasowana na indywidualnych zasadach do potrzeb każdej z firm. W projekcie przewidziano więc zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Zostanie na ten cel przekazanych minimum 200 voucherów dla MŚP, którzy wg zapotrzebowania w swojej firmie oraz zgodnie z profilem ich działalności, sami wybiorą pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować, a tym samym pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Usługi będą realizowane w grupach: standardowe, specjalistyczne i proinnowacyjne dla grup MŚP z pokrewnej branży.

Drugim wspierającym modułem w projekcie będzie wsparcie w postaci voucherów dla Instytucji Otoczenia Biznesu (minimum 7 – zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego), na przygotowanie nowych/ ulepszonych pakietów usług skierowanych do MŚP w obszarze rozwoju inteligentnych specjalizacji (w tym opracowanie strategii i standardów oferty).

Instytucje otoczenia biznesu powinny rozważyć możliwość większej dywersyfikacji źródeł finansowania swojej działalności i uniezależnienia od środków unijnych, których strumień w miarę upływu czasu będzie malał. Regionalne instytucje otoczenia biznesu powinny dopasowywać podaż swoich ofert do popytu ze strony przedsiębiorców, stale analizować swoją wiedzę na temat aktualnych i przyszłych potrzeb swoich klientów, co przyczyni się do większego dostosowania oferty ich usług do rosnących potrzeb klientów. Wskazana jest więc specjalizacja instytucji otoczenia biznesu i świadczenie w większym stopniu usług nakierowanych na wdrażanie innowacji przez przedsiębiorców. Dlatego też wypracowanie w ramach niniejszego projektu popytowego modelu współpracy pomiędzy MŚP a IOB może być przełomowym momentem na rzecz zmiany polityki działania podmiotów wspierających przedsiębiorstwa.

I moduł dla przedsiębiorców

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej.

W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku, od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

Usługi standardowe Usługi specjalistyczne   Usługi proinnowacyjnye dla grup MŚP
Przykładowe usługi:
  • opracowanie strategii marketingowej
  • opracowanie biznesplanów
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowe
Przykładowe usługi:
  • audyt technologiczny
  • certyfikacja zgodności/jakości
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
  • wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją
Przykładowe usługi:
  • budowanie współnej marki
  • strategia eksportowa grup przedsiębiorstw
  • strategia innowacyjności i konkurencyjności grup przedsiębiorstw (z komplementarnej branży)
Wartość voucherów do 20 tys. zł Wartość voucherów do 150 tys. zł Wartość voucherów do 1 mln zł
Maksymalny okres realizacji- 8 miesięcy Maksymalny okres realizacji- 12 miesięcy

Maksymalny okres realizacji- 18 miesięcy

Usługa doradcza standardowa – usługa doradcza oparta na zapotrzebowaniu danego przedsiębiorstwa, która może być oferowana w różnych przedsiębiorstwach bez konieczności dokonania istotnych modyfikacji modelu jej realizacji. Dla usług standardowych górny limit dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 8 miesięcy.

Usługa doradcza specjalistyczna – usługa doradcza, która aby mogła być oferowana w różnych przedsiębiorstwach, konieczne jest wprowadzenie istotnych modyfikacji w zależności od potrzeb konkretnego MŚP lub indywidualnego zapotrzebowania (usługa „szyta na miarę”). Usługa taka powinna się charakteryzować: zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu ich zaspokojenia przez usługodawcę, dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, oraz wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwojowego. Dla usług specjalistycznych górny limit dofinansowania wynosi 150 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 12 miesięcy.

Usługodawca – to bez względu na formę prawną, podmiot (instytucja otoczenia biznesu) prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Dodatkowo usługodawcą mogą być także uczelnie wyższe.

II moduł dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Dla kogo?

Instytucje Otoczenia Biznesu działające na terenie województwa świętokrzyskiego, oferujące wsparcie w ramach inteligentnych specjalizacji.

Na co i ile?

Vouchery dla IOB na przygotowanie nowych pakietów usług w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, wyspecjalizowanie swojej oferty i kwalifikacji personelu w tym zakresie oraz wdrażanie działań ukierunkowanych na rozwój kluczowych branż regionu.

1 mln zł Maksymalna wartość voucherów 
18 miesięcy Maksymalny okres realizacji
Konsorcja IOB Możliwość nawiązywania partnerstw
Na co Przygotowanie nowych pakietów usług
Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"