Doradztwo proinnowacyjne - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME Doradztwo proinnowacyjne
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_DESCRIPTION

Kompleksowy model świadczenia usługi proinnowacyjnej jest propozycją przygotowaną dla firm z sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących wdrożyć innowacyjne idee biznesowe do rzeczywistości rynkowej.


Usługa nakierowana jest na poprawę konkurencyjności i innowacyjności firm. Zaproponowany przez nas model realizacji usługi stanowi logiczną sekwencję wsparcia oferowaną odbiorcom usługi podzieloną na etapy począwszy od usługi o charakterze diagnozującym potrzeby i sytuację przedsiębiorców, poprzez usługi informacyjne, usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym i wsparcie wdrożeniowe.


Oferowana przez nas Specjalistyczna Usługa Doradcza Proinnowacyjna skierowana jest do: • Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób planujących uruchomienie działalności biznesowej w obszarach innowacyjnych

 • Obszary realizacji usługi doradczej proinnowacyjnej:


Innowacje organizacyjne


Polegające na zmianie w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zmianie organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Mają często charakter bezkosztowy
i związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów.


Innowacje procesowe


Bardzo często powiązane z wprowadzeniem innowacji technicznych. Dotyczą wprowadzenia zmian w procesie produkcji, czy też procesie świadczenia usług.


Innowacje marketingowe


Dotyczą sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów i usług. Są to na przykład nowe opakowania, nowe formy reklamy, czy nowe strategie cenowe.


Często wszystkie typy innowacji występują łącznie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych (wytwarzanie nowych produktów). W przedsiębiorstwach usługowych zastosowanie mają przede wszystkim innowacje organizacyjne oraz marketingowe.
Świadczone przez Izbę usługi związane są z doradztwem przy wdrażaniu wszystkich typów Innowacji.


Usługa dotyczy opracowania: • W wyniku realizacji usługi zostaje przygotowana dokumentacja wykonawcza zawierająca analizę wynikową przeprowadzonej diagnozy potrzeb proinnowacyjnych w 4 perspektywach, audytu strategicznego oraz planu rozwojowego zawierającego zbiór rekomendowanych działań.


Cel wykonania usługi


Doskonałe narzędzie do analizy możliwych ścieżek wdrażania innowacji, a tym samym możliwości pozyskania nowych źródeł przychodów.


Metodyka wykonania usługi


Proponowany model świadczenia usługi proinnowacyjnej składa się z trzech etapów stanowiących logiczną sekwencję wsparcia (2 pierwsze etapy są obligatoryjne, etap 3 opcjonalny): 1. Diagnoza potrzeb odbiorców: Audyt strategiczny


Podczas tego etapu następuje ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. 1. Opracowanie strategii rozwoju


Doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot. 1. Etap opcjonalny


Wdrożenie strategii rozwoju  - doradztwo w doborze dostawców poszukiwanych rozwiązań.


Rezultat wykonania usługi


Diagnoza potrzeb proinnowacyjnych firmy przygotowana w 4 perspektywach w postaci audytu strategicznego oraz planu rozwojowego zawierających zbiór rekomendowanych działań

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_FROM 6000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_TO 175000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_SERVICE COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_30
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_FROM 3 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_TO 12 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME_IOB Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat kielecki (powiat)
Gmina Piekoszów (gmina wiejska)
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_CITY Piekoszów
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_STREET Czarnowska
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NUMBER 54
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_INFORMATION

Głównym obszarem naszej aktywności jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskiemu sektorowi MSP, z szczególnym naciskiem na MSP nowopowstałe, w postaci: • inkubacji przedsiębiorstw

 • doradztwa dla nowych firm

 • usług księgowych

 • usług prawnych

 • coachingu

 • doradztwa proinnowacyjnego

 • usług szkoleniowych

 • oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, nasza oferta usług doradczych i szkoleniowych realizowana jest w systemie popytowym, tzn. że  nie narzucamy sztywnych ram wykonania czy tematów szkoleń, ale komponujemy je zgodnie ze głoszonym zapotrzebowaniem. Zatem, to Klient decydujecie o tematyce i zakresie usługi czy szkolenia, a my je organizujemy.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_IMPACT

Diagnoza potrzeb proinnowacyjnych firmy przygotowana w 4 perspektywach w postaci audytu strategicznego oraz planu rozwojowego zawierających zbiór rekomendowanych działań służy realizacji działań innowacyjnych na poziomie organizacji, produkcji, rozdaju świadczonych usług, dystrybycji czy modelu biznesowego.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_EMAIL
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"