Świętokrzyskie instytucje chcą efektywniej współpracować - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu z regionu świętokrzyskiego uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Krakowie i Niepołomicach, zorganizowanej przez Departament Inwestycji i Rozwoju UMWŚ w ramach realizowanego projektu systemowego.

Spotkanie wyjazdowe miało na celu stworzenie jak najlepszych warunków i przestrzeni sprzyjającej integracji i współpracy środowiska okołobiznesowego w regionie świętokrzyskim. Podczas pierwszego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili Klaster LifeScience Kraków, który od 2016 r. posiada status Krajowego Klastra Kluczowego i utrzymuje się w gronie 15-tu elitarnych klastrów strategicznych, które mają duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym. Klaster LifeScience Kraków obejmuje ponad 70 podmiotów prywatnych i publicznych rekrutujących się zarówno z sektora rządowego jak i  sektora biotechnologii i nauk przyrodniczych, uniwersytetów i instytutów badawczych, szpitali i innych usług opieki zdrowotnej oraz organizacji wspierających biznes. W jaki sposób instytucje te optymalnie współpracują i efektywnie wykorzystują swój potencjał dla wspólnego dobra regionu, można się było przekonać podczas prezentacji przedstawicieli Klastra LifeScience, Krakowskiego Parku Technologicznego i Jagiellońskiego Centrum Innowacji, przygotowanych na potrzeby spotkania.

Ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Krakowskiego Parku Technologicznego sąsiaduje Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, które było kolejnym punktem wizyty. To pierwsze w Polsce i dotychczas jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej laboratorium oferujące możliwość wykonywania badań z użyciem promieniowania synchrotronowego. Podstawowym celem działania ośrodka jest projektowanie, tworzenie i udostępnianie infrastruktury badawczej krajowemu i zagranicznemu środowisku naukowemu. Pozyskane wyniki lezą u podstaw nowych odkryć w wielu dziedzinach nauki. Eksperymenty prowadzone na synchrotronach dały przyczynek do poznania struktur wielu nowych materiałów, otwierając drogę do ich zastosowań przemysłowych i konsumenckich. Zespół Centrum, któremu przewodzi dr hab. Jakub Szlachetko, liczy ponad 100 osób a jego rdzeniem jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i inżynieryjna, złożona z absolwentów najlepszych polskich uczelni. Pracownicy SOLARIS prowadzą wielopłaszczyznową współpracę z wieloma podmiotami zarówno na szczeblu krajowym jak i zagranicznym i podkreślają, że właśnie taka wymiana wiedzy i doświadczeń, tworzenie konsorcjów i włączanie do pracy najlepszych specjalistów w kraju, leżą u podstaw prowadzenia nauki na najwyższym poziomie i realizacji projektów z sukcesem.

Uczestnicy spotkania, w drugim dniu pobytu, wzięli również udział w szkoleniu z zakresu współpracy instytucjonalnej dla przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, przeprowadzonym przez p. Monikę Machowską i p. Ludmiłę Frydrych, ekspertki Krakowskiego Parku Technologicznego. Szkolenie miało na celu zapoznanie środowiska okołobiznesowego  w regionie świętokrzyskim z formami współdziałania na rzecz ekosystemu wsparcia gospodarki. Prowadzące zaprezentowały mechanizmy wsparcia dla Ośrodków Innowacji, przykłady korzyści z sieci współpracy, propozycje kierunków rozwoju oraz różne modele kooperacji środowiska okołobiznesowego, które mogą stanowić podstawy do realizacji wspólnych projektów i działań na rzecz gospodarki regionu.

Aktywny udział uczestników w dyskusjach, podczas wszystkich spotkań świadczy o tym, że środowisko okołobiznesowe dostrzega potrzebę większej współpracy instytucji różnego szczebla w regionie. Tempo zmian zachodzących w otaczającej rzeczywistości oraz rosnące oczekiwania związane z różnymi aspektami życia sprawiają, że sprostanie im jest coraz częściej możliwe tylko dzięki współpracy różnych podmiotów zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Jednostki nie mają możliwości stworzenia tak szerokich, adekwatnych i nowatorskich rozwiązań, jakie mogą wypracować przez współpracę w sieci. Organizowane w ten sposób spotkania i warsztaty sieciujące pozwalają rozwinąć i wzmocnić kontakty na poziomie instytucjonalnym i personalnym, zbudować sieć powiązań i zaufania między nimi, co z kolei przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego i procentuje realizacją nowych, wspólnych już przedsięwzięć.

 

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"