Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Miejscowość: Starachowice
There is no translation available.

Główne działania Agencji Rozwoju Regionalnego skupione są na wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenia im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do spełniania standardów istniejących w Unii Europejskiej. Działania te są w szczególności realizowane poprzez świadczenie usług doradczych, proinnowacyjnych, projektowych. Fundacja świadczy specjalistyczne doradztwo w następujących dziedzinach: analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena i ulepszanie systemów kosztów, pomoc w zarzadzaniu płynnością, określenie zdolności kredytowej i inwestycyjnej, analiza i przygotowanie planów marketingowych, planowanie i zarzadzanie: zasobami ludzkimi, finansami, zarządzanie strategiczne, poprawa jakości oraz diagnoza potrzeb technologicznych, audyt technologiczny. ARR, jako IOB ma na celu pomoc przedsiębiorcom, przede wszystkim związaną z ich tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem. Posiada System Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"