Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś uchwałę w sprawie aktualizacji Listy Formularzy Zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które zostały złożone w III naborze w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaktualizowana lista

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że przewidziana w Regulaminie III naboru udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” druga edycja naboru nie odbędzie się ze względu na wyczerpanie alokacji przewidzianej na cały nabór. Formularze zgłoszeniowe, które zostały złożone w ramach pierwszej edycji w pełni wykorzystały alokację przeznaczoną na obie edycje. Ewentualne oszczędności, które mogą się pojawić zostaną wykorzystane na nowy nabór ogłoszony jeszcze w 2020 r. lub w roku 2021.

Logo projektowe poziome Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji Listy Formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które zostały złożone w III naborze w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 Załącznik_nr_1_-_lista_Formularzy_po_odwołaniach_po_zmianach.pdf

Logo projektowe poziome Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, iż nastąpiła zmiana siedzyby Operatora Systemu Popytowego. Poniżej, obecny adres wraz z telefonami kontaktowymi:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
ul. Sienkiewicza 63,
25-002 Kielce

Katarzyna Kowalewska - Kierownik Oddziału tel. 041 36 58 140

Kontakt do animatorów ds. voucherów:

tel. 041 36 58 108

tel. 041 36 58 107

tel. 041 36 58 110

tel. 041 36 58 141

 

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP
  • Na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym zostanie przekazana informacja na temat braków/błędów podlegających uzupełnieniu. Formularz zgłoszeniowy i/lub Załącznik nr 3 należy poprawić, wydrukować oraz podpisać przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania MŚP, a następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w formie papierowej w jednym egzemplarzu na adres Biura Projektu w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania informacji. Zgodnie z Regulaminem, MŚP ma możliwość tylko jednorazowej poprawy Formularza zgłoszeniowego. W przypadku braku uzupełnienia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie, Formularz zgłoszeniowy zostanie odrzucony.
  • Wszyscy Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą mailową o akceptacji dokonanych zmian przez Operatora Systemu Popytowego.
  • Po poprawieniu/uzupełnieniu Formularzy zgłoszeniowych MŚP, które nie dokonały wyboru Usługodawcy będą proszone o dokonanie takiego wyboru najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o konieczności dostarczenia do Operatora Systemu Popytowego załącznika nr 4 i załącznika nr 5. Operator Systemu Popytowego przypomina o stosowaniu się do zapisów Regulaminu i wyłonieniu wykonawcy usługi spełniającego kryteria określone w § 4 punkty 15 i 16 Regulaminu. Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie odrzuceniem możliwości otrzymania wsparcia.
  • Operator Systemu Popytowego po zweryfikowaniu załączników nr 4 i nr 5, drogą mailową na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, zwróci się z prośbą do MŚP, które poprawnie dokonają wyboru Usługodawcy i w stosunku co do których nie będzie zastrzeżeń odnośnie kosztów realizacji usługi doradczej, o przekazanie danych do umowy. Operator Systemu Popytowego zastrzega sobie prawo do weryfikacji proponowanych kosztów usługi doradczej, jeśli informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym w części dotyczącej uzasadnienia realizacji usługi, nie będą wystarczające by wysokość tych kosztów uznać za zasadną.  
  • Podpisanie umowy z MŚP na realizację vouchera następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania przez MŚP poprawnych danych niezbędnych do podpisania umowy pomiędzy MŚP a Operatorem Systemu Popytowego.
  • Operator Systemu Popytowego przypomina, że na każdym etapie realizacji usługi doradczej ma prawo do przeprowadzenia kontroli MŚP. Kontrola może w szczególności dotyczyć faktycznej realizacji usługi doradczej, w tym całości dokumentacji związanej z realizacją danej usługi. Nieprawidłowa realizacja usługi doradczej, niewykazanie wszystkich elementów usługi wpisanych w Formularz zgłoszeniowy, brak możliwości potwierdzenia zrealizowania usługi w postaci raportów, sprawozdań, analiz może skutkować wezwaniem MŚP do zwrotu otrzymanego dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem Operator Systemu Popytowego ma prawo żądać zwrotu środków, w szczególności gdy MŚP wykorzysta w całości lub w części przekazane środki  niezgodnie ich z przeznaczeniem.
Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia Formularzy zgłoszeniowych, które spełniły kryteria dostępu w ramach III naboru. Poniżej lista firm i usług, które zostały zarekomendowane do wsparcia.

Lista zakwalifikowanych Formularzy

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, iż ze względu na dużą liczbę złożonych Formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych, ocena formularzy zostaje przedłużona o 20 dni roboczych. Po zakończeniu oceny Operator poinformuje o wynikach weryfikacji każdego Wnioskodawcę indywidualnie.  Informacje zostaną przekazane na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 2179/20 z dnia 3 czerwca br. dokonał aktualizacji listy rankingowej najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

Zaktualizowana lista rankingowa

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi maksymalnej kwoty dofinansowania przewidzianej na realizację usługi doradczej w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, Operator Systemu Popytowego informuje, iż w III naborze obowiązują następujące limity:

- w przypadku przedsiębiorstw będących czynnym podatnikiem VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o VAT i posiadających możliwość jego odzyskania, wartość usługi doradczej brutto może wynosić maksymalnie 61 500,00 zł, przy czym wydatki kwalifikowalne oraz wnioskowana wartość dofinansowania w tym przypadku wynosić będą maksymalnie 50 000,00 zł. Kwota podatku VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego.

- w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest czynnym podatnikiem VAT, bądź nie posiada możliwości odzyskania podatku VAT, wartość usługi brutto, wydatki kwalifikowalne i wartość dofinansowania będą tożsame i wynosić mogą maksymalnie 50 000,00 zł.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Od dnia 27 maja 2020 r. nie będą przyjmowane Formularze zgłoszeniowe dotyczące III naboru na vouchery na usługi doradcze ze względu na konieczność weryfikacji czy złożone wnioski nie przekroczyły dostępnej alokacji. Wszystkie Formularze złożone terminie od 27.05.2020 r. (osobiście lub pocztą) nie będą podlegały weryfikacji. Nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że alokacja nie została w pełni wyczerpana. Wszystkie Formularze złożone w terminie do dnia 26 maja 2020 r. (osobiście lub pocztą) zostaną poddane analizie.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"