Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

IV NABÓR

na VOUCHERY na zakup usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które zostały dotknięte skutkami stanu epidemii COVID-19 i nadal pomimo otwarcia gospodarki ich sytuacja finansowa jest niestabilna.

Wsparcie będzie udzielone na usługi doradcze mające na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19 i dotyczy m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy.

Alokacja przeznaczona na IV nabór: 1 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość dofinansowania vouchera: 25 tys. zł

Okres realizacji usługi doradczej wynosi maksymalnie 3 miesiące

Termin naboru: od 1 do 12 października 2020 roku

UWAGA: Wszystkie Formularze zgłoszeniowe złożone przed 1 października 2020 r. nie będą podlegały ocenie i zostaną zwrócone nadawcy. Operator Systemu Popytowego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wpłynięcia Formularzy zgłoszeniowych o wartości przekraczającej dostępną alokację.

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do MŚP, które w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19, odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020 r., począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r. Spadek obrotów o 30% musi być wykazany w każdym z trzech miesięcy. W przypadku przedsiębiorców, dla których nie jest możliwe porównanie przychodów w ww. miesiącach 2019 r., ponieważ działalność gospodarcza zarejestrowana została w miesiącach późniejszych 2019 r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów jest styczeń lub luty 2020 r.

Dodatkowo, realizacja usługi doradczej, na którą zgłasza zapotrzebowanie MŚP musi zostać właściwie uzasadniona w kontekście złagodzenia skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19.

O voucher nie mogą ubiegać się MŚP, które:

  • otrzymały dofinansowanie w 2020 r. w III naborze ogłoszonym w ramach Projektu;
  • są i/lub będą wykonawcami usług doradczych w ramach naborów ogłoszonych przez Operatora Systemu Popytowego w 2020 r. (dotyczy III i IV naboru).

MŚP w ramach niniejszego naboru może złożyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy na jedną wybraną usługę doradczą.

Szczegółowych informacji udzielają:

Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – tel. 41 365 81 40

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 365 81 41

tel. 41 365 81 07

tel. 41 365 81 08

tel. 41 365 81 10

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej:

https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

 

 

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Logo zapraszające na cykl 5-ciu webinarów tematycznych dotyczących aktualnych problemów Instytucji Otoczenia Biznesu i ich perspektyw rozwojowych w nadchodzącym okresie finansowania

zaproszenie

SZANOWNI PAŃSTWO,

w imieniu Ministerstwa Rozwoju serdecznie zapraszamy do udziału
w cyklu 5-ciu webinarów tematycznych dotyczących aktualnych
problemów Instytucji Otoczenia Biznesu
i ich perspektyw rozwojowych
w nadchodzącym okresie finansowania.

Jakie problemy dotykają Instytucje Otoczenia Biznesu?
Jakiego wsparcia oczekują? Jaką strategię przetrwania w dobie Covid-19 przyjąć?
Jakimi usługami proinnowacyjnymi zainteresowane będą firmy
borykające się z problemami wywołanymi pandemią?
Które instrumenty najefektywniej przyczynią się do zwalczania skutków postcovidowych
i przywrócenia konkurencyjności gospodarki?

To pytania, które zostaną postawione podczas serii
5 bezpłatnych webinarów tematycznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

W webinarach wezmą udział zarówno eksperci jak i przedstawiciele Ministerstwa.
W trakcie każdego spotkania będziecie mieli Państwo możliwość udziału w dyskusji
i zadawania pytań ekspertom,zaproszonym gościom na czacie.

Aby wziąć udział się w spotkaniach należy kliknąć przycisk REJESTRACJA.
Zostaniecie Państwo przeniesieni na stronę webinarymr.pl,
na której znajduje się szczegółowy harmonogram spotkań on-line
wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś uchwałę w sprawie aktualizacji Listy Formularzy Zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które zostały złożone w III naborze w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaktualizowana lista

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że przewidziana w Regulaminie III naboru udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” druga edycja naboru nie odbędzie się ze względu na wyczerpanie alokacji przewidzianej na cały nabór. Formularze zgłoszeniowe, które zostały złożone w ramach pierwszej edycji w pełni wykorzystały alokację przeznaczoną na obie edycje. Ewentualne oszczędności, które mogą się pojawić zostaną wykorzystane na nowy nabór ogłoszony jeszcze w 2020 r. lub w roku 2021.

Logo projektowe poziome Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji Listy Formularzy zgłoszeniowych spełniających kryteria dostępu, które zostały złożone w III naborze w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 Załącznik_nr_1_-_lista_Formularzy_po_odwołaniach_po_zmianach.pdf

Logo projektowe poziome Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, iż nastąpiła zmiana siedzyby Operatora Systemu Popytowego. Poniżej, obecny adres wraz z telefonami kontaktowymi:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
ul. Sienkiewicza 63,
25-002 Kielce

Katarzyna Kowalewska - Kierownik Oddziału tel. 041 36 58 140

Kontakt do animatorów ds. voucherów:

tel. 041 36 58 108

tel. 041 36 58 107

tel. 041 36 58 110

tel. 041 36 58 141

 

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP
  • Na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym zostanie przekazana informacja na temat braków/błędów podlegających uzupełnieniu. Formularz zgłoszeniowy i/lub Załącznik nr 3 należy poprawić, wydrukować oraz podpisać przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania MŚP, a następnie przesłać lub dostarczyć osobiście w formie papierowej w jednym egzemplarzu na adres Biura Projektu w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania informacji. Zgodnie z Regulaminem, MŚP ma możliwość tylko jednorazowej poprawy Formularza zgłoszeniowego. W przypadku braku uzupełnienia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie, Formularz zgłoszeniowy zostanie odrzucony.
  • Wszyscy Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą mailową o akceptacji dokonanych zmian przez Operatora Systemu Popytowego.
  • Po poprawieniu/uzupełnieniu Formularzy zgłoszeniowych MŚP, które nie dokonały wyboru Usługodawcy będą proszone o dokonanie takiego wyboru najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o konieczności dostarczenia do Operatora Systemu Popytowego załącznika nr 4 i załącznika nr 5. Operator Systemu Popytowego przypomina o stosowaniu się do zapisów Regulaminu i wyłonieniu wykonawcy usługi spełniającego kryteria określone w § 4 punkty 15 i 16 Regulaminu. Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie odrzuceniem możliwości otrzymania wsparcia.
  • Operator Systemu Popytowego po zweryfikowaniu załączników nr 4 i nr 5, drogą mailową na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, zwróci się z prośbą do MŚP, które poprawnie dokonają wyboru Usługodawcy i w stosunku co do których nie będzie zastrzeżeń odnośnie kosztów realizacji usługi doradczej, o przekazanie danych do umowy. Operator Systemu Popytowego zastrzega sobie prawo do weryfikacji proponowanych kosztów usługi doradczej, jeśli informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym w części dotyczącej uzasadnienia realizacji usługi, nie będą wystarczające by wysokość tych kosztów uznać za zasadną.  
  • Podpisanie umowy z MŚP na realizację vouchera następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania przez MŚP poprawnych danych niezbędnych do podpisania umowy pomiędzy MŚP a Operatorem Systemu Popytowego.
  • Operator Systemu Popytowego przypomina, że na każdym etapie realizacji usługi doradczej ma prawo do przeprowadzenia kontroli MŚP. Kontrola może w szczególności dotyczyć faktycznej realizacji usługi doradczej, w tym całości dokumentacji związanej z realizacją danej usługi. Nieprawidłowa realizacja usługi doradczej, niewykazanie wszystkich elementów usługi wpisanych w Formularz zgłoszeniowy, brak możliwości potwierdzenia zrealizowania usługi w postaci raportów, sprawozdań, analiz może skutkować wezwaniem MŚP do zwrotu otrzymanego dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem Operator Systemu Popytowego ma prawo żądać zwrotu środków, w szczególności gdy MŚP wykorzysta w całości lub w części przekazane środki  niezgodnie ich z przeznaczeniem.
Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia Formularzy zgłoszeniowych, które spełniły kryteria dostępu w ramach III naboru. Poniżej lista firm i usług, które zostały zarekomendowane do wsparcia.

Lista zakwalifikowanych Formularzy

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, iż ze względu na dużą liczbę złożonych Formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych, ocena formularzy zostaje przedłużona o 20 dni roboczych. Po zakończeniu oceny Operator poinformuje o wynikach weryfikacji każdego Wnioskodawcę indywidualnie.  Informacje zostaną przekazane na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 2179/20 z dnia 3 czerwca br. dokonał aktualizacji listy rankingowej najwyżej ocenionych Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

Zaktualizowana lista rankingowa

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"