Aktualności - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Aktualności

Logo projektowe poziome Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

W związku z otwarciem Urządu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dla petentów, informujemy, iż dopuszcza się składanie Formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru na udzielenie voucherów w Biurze Podawczym UMWŚ (al. IX wieków Kielc 3, Kielce).

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. Firmy powinny prowadzić aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego od co najmniej 3 miesięcy.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

 • wsparcie w zakresie przechodzenia na pracę zdalną w przedsiębiorstwie
 • doradztwo w zakresie zmiany sposobu dostarczania usług w przedsiębiorstwie
 • usługi w zakresie zagadnień prawnych, np. stosowania przepisów przejściowych wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 i jej skutkami, renegocjacji umów długoterminowych, w tym handlowych, restrukturyzacji lub ochrony przed wierzycielami
 • wsparcie prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z panującą epidemią, pomoc w przygotowaniu właściwych dokumentów
 • analiza możliwości i skutków zastosowania w dokumentacji umownych lub ustawowych klauzul dotyczący siły wyższej
 • usługi w zakresie zagadnień finansowych, np. w pozyskiwaniu finansowania pomocowego oraz wdrożenia innych działań mających na celu pokrycie luki finansowej, utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • opracowanie inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie
 • analiza istniejącego i opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa uwzględniającego zmiany rynkowe powstałe w wyniku epidemii
 • doradztwo w dostosowaniu modelu sprzedaży produktów i usług oraz obsługi do zmian w potrzebach i zrachowaniach klientów
 • opracowanie naprawczych strategii sprzedażowych/cenowych/marketingowych pozwalających na szybki powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołamy epidemią

Katalog usług nie jest zamknięty. MŚP sam może określić rodzaj i zakres usługi doradczej w odniesieniu do własnej sytuacji w kontekście problemów i potrzeb związanych ze skutkami epidemii COVID-19. 

 

Wartość dofinansowania wynosi 100% (pomoc de minimis)

Maksymalna kwota dofinansowania usługi doradczej wynosi 50 000 zł, a maksymalny okres realizacji usługi wynosi 6 miesięcy.

 

Usługa doradcza – na potrzeby bieżącego naboru usługa mająca na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19 i dotyczyć ma m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 342 11 01

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Barbara Jakubowska              - tel. 41 342 18 98

Katarzyna Bębas                    - tel. 41 342 18 98

Anna Piras                              - tel. 41 342 14 20

Elwira Seweryn                      - tel. 41 342 18 98

Ewelina Domoradzka            - tel. 41 342 14 59

Błażej Nowiński                     - tel. 41 342 11 01

 

Termin składania aplikacji: od 21.05.2020r. do wyczerpania środków lub odwołania. Zakończenie I edycji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 31.08.2020r.

Alokacja na nabór: 10 000 000 zł. Alokacja I edycji: 5 000 000 zł.

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Zdjęcie obrazowe przedstawiające dwoje ludzi podających sobie ręce

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że zakończyła się ocena kryteriów punktowych Formularzy zgłoszeniowych które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Poniżej lista rankingowa rekomendowanych do dofinansowania voucherów na usługi doradcze.

Lista rankingowa

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz mając na uwadze dużą liczbę Formularzy zgłoszeniowych, które przeszły ocenę kryteriów dostępu w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP informujemy, iż termin zakończenia oceny kryteriów punktowych został przedłużony do dnia 23 kwietnia br.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

W związku z informacją na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą potencjalnego zagrożenia związanego z koronawirusem Beneficjenci projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, z którymi zostały podpisane umowy na dofinansowanie w ramach pierwszego naboru w sprawach dotyczących aneksowania umów, wniosków o refundacje, uzupełnień dokumentacji powinni kontaktować się z Oddziałem ds. Innowacji i Transferu Wiedzy wyłącznie mailowo, telefonicznie. Dokumenty należy wysyłać pocztą tradycyjną bez konieczności zanoszenia osobistego do Biura Projektu czy sekretariatu Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Wnioskodawcy w drugim naborze odnośnie odwołań od oceny również powinni stosować ten sam sposób komunikowania się z Oddziałem.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych.

W ramach naboru złożono 147 Formularzy zgłoszeniowych, z czego 117 przeszło pozytywną ocenę kryteriów dostępu i zostały skierowane do oceny kryteriów punktowych. 30 Formularzy zgłoszeniowych nie spełniło kryteriów dostępu i zostały odrzucone.

Logo projektowe poziome Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, iż Operator Systemu Popytowego opracował Instrukcję dotycząca dołączania załączników do formularza zgłoszeniowego MŚP, która została dołączona do niniejszej wiadomości.

 

 Instrukcję można pobrać wyłącznie po rozwinięciu tej wiadomości klikając tutaj*

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

W związku z duża liczbą Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla MŚP informujemy, iż termin zakończenia oceny kryteriów dostępu został przedłużony do dnia 10 marca br.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim.

W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych
i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. W zależności od rodzaju usługi, firmy powinny działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy przy wyborze usługi standardowej, lub 12 miesięcy jeśli wsparcie dotyczy usług specjalistycznych.

Na co i ile?

Katalog usług doradczych, na które MŚP może ubiegać się o dofinansowanie jest otwarty i tylko od zapotrzebowania danej firmy zależy jaki rodzaj wsparcia wybierze. Poniżej przykłady usług doradczych, na których realizację przewidziane są vouchery w ramach projektu:

 

Usługi standardowe Usługi specjalistyczne

Przykładowe usługi:

 • opracowanie strategii marketingowej
 • opracowanie biznesplanów
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

Wartość voucherów do 20 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 8 miesięcy

Przykładowe usługi:

 • audyt technologiczny
 • certyfikacja zgodności/jakości
 • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją

Wartość voucherów do 150 tys. zł

Maksymalny okres realizacji - 12 miesięcy

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (usługobiorcę) nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, nie związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowych informacji udzielają:

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, tel. 41 342 11 01

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

Barbara Jakubowska              - tel. 41 342 18 98

Katarzyna Bębas                    - tel. 41 342 18 98

Anna Piras                              - tel. 41 342 14 20

Elwira Seweryn                      - tel. 41 342 18 98

 

Termin składania aplikacji: od 7 listopada 2019r. do 10 stycznia 2020r. do godziny 15:00

Alokacja na II nabór: 8 000 000 zł

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

 

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP

Informujemy, że problem związany z niemożliwością wysłania elektronicznego formularza bez wyboru obszaru inteligentnej specjalizacji został naprawiony. Obecnie, jeśli Państwa działalność nie wpisuje się w żadną specjalizację należy pole o nazwie "obszar inteligentnych specjalizacji" zostawić puste.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"