Ogłoszenie o IV naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” - Vouchery

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

IV NABÓR

na VOUCHERY na zakup usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które zostały dotknięte skutkami stanu epidemii COVID-19 i nadal pomimo otwarcia gospodarki ich sytuacja finansowa jest niestabilna.

Wsparcie będzie udzielone na usługi doradcze mające na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19 i dotyczy m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy.

Alokacja przeznaczona na IV nabór: 1 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość dofinansowania vouchera: 25 tys. zł

Okres realizacji usługi doradczej wynosi maksymalnie 3 miesiące

Termin naboru: od 1 do 12 października 2020 roku

UWAGA: Wszystkie Formularze zgłoszeniowe złożone przed 1 października 2020 r. nie będą podlegały ocenie i zostaną zwrócone nadawcy. Operator Systemu Popytowego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wpłynięcia Formularzy zgłoszeniowych o wartości przekraczającej dostępną alokację.

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do MŚP, które w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19, odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020 r., począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r. Spadek obrotów o 30% musi być wykazany w każdym z trzech miesięcy. W przypadku przedsiębiorców, dla których nie jest możliwe porównanie przychodów w ww. miesiącach 2019 r., ponieważ działalność gospodarcza zarejestrowana została w miesiącach późniejszych 2019 r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów jest styczeń lub luty 2020 r.

Dodatkowo, realizacja usługi doradczej, na którą zgłasza zapotrzebowanie MŚP musi zostać właściwie uzasadniona w kontekście złagodzenia skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19.

O voucher nie mogą ubiegać się MŚP, które:

  • otrzymały dofinansowanie w 2020 r. w III naborze ogłoszonym w ramach Projektu;
  • są i/lub będą wykonawcami usług doradczych w ramach naborów ogłoszonych przez Operatora Systemu Popytowego w 2020 r. (dotyczy III i IV naboru).

MŚP w ramach niniejszego naboru może złożyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy na jedną wybraną usługę doradczą.

Szczegółowych informacji udzielają:

Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – tel. 41 365 81 40

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 365 81 41

tel. 41 365 81 07

tel. 41 365 81 08

tel. 41 365 81 10

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej:

https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

 

 

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"