Ogłoszenie o VII naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie będą wykonawcami usług doradczych w ramach niniejszego naboru. Firmy na dzień rozpoczęcia naboru muszą posiadać minimum od 3 miesięcy siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego. W naborze przewidziano preferencje punktowe dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie otrzymali dofinansowania w ramach projektu.

Na co i ile?

MŚP zobowiązane jest w pierwszej kolejności do wyboru rodzaju i minimalnego zakresu planowanej do realizacji usługi doradczej spośród usług wskazanych przez Operatora Systemu Popytowego w Załączniku nr 1 Przykładowy zakres usług. W przypadku zaplanowania do realizacji usługi doradczej nieuwzględnionej w ww. katalogu, MŚP będzie zobowiązany przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego, do przesłania drogą elektroniczną, na adres , informacji dotyczącej nazwy, rodzaju (standardowa/ specjalistyczna)
i zakresu usługi oraz krótkiego uzasadnienia potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora. W naborze przewidziano preferencje punktowe w przypadku wyboru do realizacji usługi doradczej w postaci audytu energetycznego.

Usługi standardowe:

Przykładowe usługi:

 • opracowanie strategii marketingowej
 • opracowanie biznesplanu
 • opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO
 • Wartość vouchera do 20 tys. zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania - 75 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)
  Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne:

Przykładowe usługi:

 • audyt energetyczny
 • plan transfromacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0
 • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych
 • Wartość vouchera do 70 tys. zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania - 85 % kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Usługa doradcza – usługa mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, świadczona przez Usługodawcę na rzecz MŚP (Usługobiorcę), nie mająca charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Lider projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- drogą elektroniczną, pisząc na adres

- telefonicznie

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 395 12 70

tel. 41 395 12 72

tel. 41 395 12 73

tel. 41 395 12 75

tel. 41 395 14 56

tel. 41 395 14 57

tel. 41 395 14 91

 

Termin składania aplikacji: od 30 marca 2023 r. do 5 maja 2023 r. do godziny 15:00

Operator Systemu Popytowego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru po wpłynięciu Formularzy zgłoszeniowych na kwotę przewyższającą 150% dostępnej alokacji.

Alokacja na VII nabór: 2 000 000,00 zł

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB
w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Share
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"