Katalog usługodawców - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Katalog usługodawców

Miejscowość: Sandomierz
There is no translation available.

Celem Ośrodka jest wspieranie przedsiębiorczości i aktywności społecznej na terenie południowo-wschodniej Polski, w tym szczególnie na terenie woj. świętokrzyskiego.  Ośrodek świadczy usługi doradcze, informacyjne i finansowe skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta jest kompleksowa, co pozwala na obsługę klienta od pomysłu na działalność, poprzez szkolenie i doradztwo, podnoszące umiejętności biznesowe, do finansowania działalności w postaci pożyczek i dotacji.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją otoczenia biznesu działającą w województwie świętokrzyskim od 1990 roku. SIPH posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i na rzecz przedsiębiorców. Działalność Izby ukierunkowana jest na wspieranie przedsiębiorczości i procesów biznesowych. Zakres usług świadczonych przez Izbę jest ściśle związany z projektami współfinansowanymi ze środków publicznych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców i ich strategii rozwojowych. Tematyka usług związana jest z optymalizacją procesów produkcyjnych i organizacyjnych, profesjonalizacją i jakością zarzadzania, opracowaniem strategii biznesowych, a także oceną innowacyjności rozwiązań technologicznych, marketingowych i procesowych, budowaniem trwałych relacji w zakresie transferu wiedzy na linii nauka-biznes oraz strategiami komercjalizacji badań naukowych i ochrony własności intelektualnej. Świadczone przez SIPH usługi mają proinnowacyjny charakter i kompleksowo wspierają firmy w budowaniu konkurencyjnych przewag, unowocześnianiu procesów technologiczno-organizacyjnych.   Izba zapewnia jakość i stały monitoring świadczonych usług, zgodnie z normą Systemu Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zostało powołane 21 czerwca 2001 r. przez osoby dostrzegające potrzebę istnienia takiego podmiotu w regionie, jednocześnie już mające doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych takich jak: PHARE, US AID, Know How Fund, Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Priorytetowymi działaniami Stowarzyszenia są: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości oraz działanie na rzecz ekonomii społecznej. Posiada doświadczenie w realizacji usług doradczych na rzecz MŚP.

Miejscowość: Piekoszów
There is no translation available.

Izba spełnia wiele funkcji usługowych, wypełniając lukę pomiędzy mechanizmem rynkowym a działalnością administracji publicznej, wspomagając czynnie działania rozwojowe i innowacyjne świętokrzyskiego sektora MŚP. Izba działa w regionie na rzecz podmiotów świętokrzyskich, tworząc jeden z elementów sieciowej infrastruktury instytucjonalnej, która pozwala MŚP na akcelerowanie i realizację określonych strategii, a także dynamizowanie procesów rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji.  Głównym obszarem aktywności Izby jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskim MŚP w systemie popytowym. Posiada System Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

Miejscowość: Kielce
There is no translation available.

Do podstawowych celów i zadań Izby należy w szczególności podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo – kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skali i zakresu świadczonych przez nie usług. 

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"