News - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

News

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4656/21 z dnia 7 grudnia br. zatwierdził listę rankingową Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach naboru dotyczącego wsparcia na wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Poniżej lista rankingowa rekomendowanych do dofinansowania voucherów na usługi doradcze.

Lista rankingowa

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Komisja Oceniająca zakończyła ocenę kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Formularze zgłoszeniowe, które pozytywnie przeszły ocenę kryteriów dostępu zostały skierowane do oceny kryteriów punktowych.

There is no translation available.

Działając na podstawie § 7 ust. 6 pkt. 7) Regulaminu naboru Operator Systemu Popytowego informuje, iż ze względu na złożoność dokumentacji Wnioskodawców, mając na uwadze właściwą ocenę proponowanych przedsięwzięć, termin oceny kryteriów dostępu Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach naboru na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług zostaje wydłużony do 29 października 2021r.

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację świadczonych usług w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” wpłynęło 8 Formularzy zgłoszeniowych, które aktualnie zostaną zweryfikowane pod względem spełniania kryteriów dostępu.

There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego informuje, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4186/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. wprowadził zmiany w dokumentach konkursowych polegające m.in. na przesunięciu terminu składania formularzy zgłoszeniowych do 30 września br. Dodatkowo uległy zmianie zapisy dotyczące wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia z 15 do 24 miesięcy (z zastrzeżeniem, że ostatni wniosek o refundację musi zostać złożony najpóźniej 30 września 2023 r.) a także doprecyzowaniu uległ zapis dotyczący terminu składania Wniosku o refundację.

W celu ujednolicenia zapisów dokonano również tożsamych zmian w załączniku nr 4 do Regulaminu "Wzorze umowy".

Zmienione zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów, wzór umowy dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania:

https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

 

 

There is no translation available.

Nabór skierowany jest do podmiotów (Instytucji Otoczenia Biznesu), prowadzących działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, nie działających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadających bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.
Do tej kategorii zaliczane są m.in.: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo – doradcze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności: centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo – rozwojowe oraz ośrodki innowacji i przedsiębiorczości.

Alokacja przeznaczona na V nabór: 5 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość dofinansowania vouchera: 500 tys. zł

Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 15 miesięcy.

Termin naboru: od 15 lipca 2021 r. do 10 września 2021 r

Przedmiotem naboru jest wsparcie mające na celu rozszerzenie lub podniesienie jakości dotychczas oferowanych przez IOB usług doradczych na rzecz MŚP, obejmujące przygotowanie nowych usług specjalistycznych lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej/pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB. Wsparcie obejmować będzie m.in: szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne – benchmarking oraz inne działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału IOB. Wprowadzone w wyniku wsparcia usługi muszą być związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw.

UWAGA: W ramach profesjonalizacji usług IOB nie będą finansowane jako nowe/modyfikowane usługi zaliczane do usług standardowych, takie jak: opracowywanie biznes planów/studiów wykonalności, usługi w zakresie optymalizacji podatkowej, opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO itp.

UWAGA: Wykonawcą działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług IOB nie może być inny IOB, który ubiega się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze

UWAGA: IOB w ramach niniejszego naboru może złożyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy z zapotrzebowaniem na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału i profesjonalizację usług.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – tel. 41 365 81 40

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 365 81 41

tel. 41 365 81 07

tel. 41 365 81 08

tel. 41 365 81 10

tel. 41 365 81 97

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej:

https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP
There is no translation available.

Operator Systemu Popytowego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3050/20 z dnia 2grudnia br. zatwierdził listę rankingową Formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach IV naboru na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Poniżej lista rankingowa rekomendowanych do dofinansowania voucherów na usługi doradcze.

Lista rankingowa

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP
There is no translation available.

W ramach naboru zostało złożonych 25 Formularzy zgłoszeniowych. Osiem Formularzy zostało złożonych niezgodnie z zasadami przyjętymi w  Regulaminie naboru. Do dalszej weryfikacji Operator Systemu Popytowego zakwalifikował 17 wniosków. Wszyscy przedsiębiorcy otrzymają, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, informację o odrzuceniu wniosku bądź wskazania do uzupełnienia Formularza i/lub  dostarczenia dokumentów potwierdzających spadek obrotów.

Logo projektowe pionowe Przedsiębiorcze świętokrzyskie usługi doradcze dla MŚP
There is no translation available.

IV NABÓR

na VOUCHERY na zakup usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które zostały dotknięte skutkami stanu epidemii COVID-19 i nadal pomimo otwarcia gospodarki ich sytuacja finansowa jest niestabilna.

Wsparcie będzie udzielone na usługi doradcze mające na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19 i dotyczy m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy.

Alokacja przeznaczona na IV nabór: 1 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość dofinansowania vouchera: 25 tys. zł

Okres realizacji usługi doradczej wynosi maksymalnie 3 miesiące

Termin naboru: od 1 do 12 października 2020 roku

UWAGA: Wszystkie Formularze zgłoszeniowe złożone przed 1 października 2020 r. nie będą podlegały ocenie i zostaną zwrócone nadawcy. Operator Systemu Popytowego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku wpłynięcia Formularzy zgłoszeniowych o wartości przekraczającej dostępną alokację.

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do MŚP, które w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19, odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020 r., począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r. Spadek obrotów o 30% musi być wykazany w każdym z trzech miesięcy. W przypadku przedsiębiorców, dla których nie jest możliwe porównanie przychodów w ww. miesiącach 2019 r., ponieważ działalność gospodarcza zarejestrowana została w miesiącach późniejszych 2019 r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów jest styczeń lub luty 2020 r.

Dodatkowo, realizacja usługi doradczej, na którą zgłasza zapotrzebowanie MŚP musi zostać właściwie uzasadniona w kontekście złagodzenia skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu epidemii COVID-19.

O voucher nie mogą ubiegać się MŚP, które:

  • otrzymały dofinansowanie w 2020 r. w III naborze ogłoszonym w ramach Projektu;
  • są i/lub będą wykonawcami usług doradczych w ramach naborów ogłoszonych przez Operatora Systemu Popytowego w 2020 r. (dotyczy III i IV naboru).

MŚP w ramach niniejszego naboru może złożyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy na jedną wybraną usługę doradczą.

Szczegółowych informacji udzielają:

Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – tel. 41 365 81 40

oraz

Animatorzy ds. voucherów:

tel. 41 365 81 41

tel. 41 365 81 07

tel. 41 365 81 08

tel. 41 365 81 10

 

Zasady aplikowania, regulamin udzielania voucherów wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej:

https://vouchery.spinno.pl/dokumenty-do-pobrania

 

 

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach 2 Osi Priorytetowej, działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Logo zapraszające na cykl 5-ciu webinarów tematycznych dotyczących aktualnych problemów Instytucji Otoczenia Biznesu i ich perspektyw rozwojowych w nadchodzącym okresie finansowania
There is no translation available.

zaproszenie

SZANOWNI PAŃSTWO,

w imieniu Ministerstwa Rozwoju serdecznie zapraszamy do udziału
w cyklu 5-ciu webinarów tematycznych dotyczących aktualnych
problemów Instytucji Otoczenia Biznesu
i ich perspektyw rozwojowych
w nadchodzącym okresie finansowania.

Jakie problemy dotykają Instytucje Otoczenia Biznesu?
Jakiego wsparcia oczekują? Jaką strategię przetrwania w dobie Covid-19 przyjąć?
Jakimi usługami proinnowacyjnymi zainteresowane będą firmy
borykające się z problemami wywołanymi pandemią?
Które instrumenty najefektywniej przyczynią się do zwalczania skutków postcovidowych
i przywrócenia konkurencyjności gospodarki?

To pytania, które zostaną postawione podczas serii
5 bezpłatnych webinarów tematycznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

W webinarach wezmą udział zarówno eksperci jak i przedstawiciele Ministerstwa.
W trakcie każdego spotkania będziecie mieli Państwo możliwość udziału w dyskusji
i zadawania pytań ekspertom,zaproszonym gościom na czacie.

Aby wziąć udział się w spotkaniach należy kliknąć przycisk REJESTRACJA.
Zostaniecie Państwo przeniesieni na stronę webinarymr.pl,
na której znajduje się szczegółowy harmonogram spotkań on-line
wraz z formularzem zgłoszeniowym.

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"